Menu
Obec Otročín
Otročín

Informace k pozemkovým úpravám

Informace k pozemkovým úpravám

Provádění pozemkových úprav se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon) a jsou definovány v § 2:

„Pozemkovými úpravami 2) se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně je cílem pozemkových úprav zajištění podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu 3) a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.“

Hlavní cíle komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) a přínos pro vlastníky pozemků

 • Scelení nebo dělení pozemků, vyrovnání jejich hranic, odstranění roztříštěnosti půdní držby;
 • Vytvoření podmínek pro optimální hospodaření;
 • Uspořádání vlastnických práv a věcných břemen;
 • Možnost rozdělení spoluvlastnictví k pozemkům na základě písemné dohody všech spoluvlastníků
 • Odstranění chyb v katastru nemovitostí, uvedení do souladu se skutečným stavem;
 • Zpřístupnění pozemků, zlepšení prostupnosti krajiny, zajištění návaznosti na sousední katastrální území (k. ú.);
 • Zvýšení ekologické stability území, výsadba zeleně, návrh a realizace prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) – interakčních prvků, biokoridorů, biocenter
 • Vodohospodářská opatření v krajině, zadržení vody v krajině, protipovodňová a protierozní ochrana.
 • Vytvoření digitální katastrální mapy (DKM)

Další základní předpisy vymezující právní rámec pro provádění pozemkových úprav

 • Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
 • Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,
 • Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
 • Oceňovací vyhláška 441/2013 k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek
 • Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb.

Některé důležité pojmy

Obvod pozemkových úprav – území, na němž budou probíhat pozemkové úpravy. Většinou se jedná o celé katastrální území, ze kterého je vyloučena souvisle zastavěná část obce a velké lesní komplexy, případně lze zahrnout i pozemky v navazující části sousedícího katastrálního území.
Předmětem pozemkové úpravy jsou všechny pozemky v katastrálním území, které jsou v obvodu pozemkových úprav, a to bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické či uživatelské vztahy k nim. Pro účely pozemkových úprav tyto pozemky dělíme na dvě základní skupiny:
a) pozemky u nichž se předpokládá možnost jejich směny, úpravy hranic, rozdělení, scelení apod. Jedná se pozemky řešené podle § 2 zákona, dále jen „pozemky řešené“, o kterých bude pozemkovým úřadem rozhodováno;
b) pozemky, které jsou do obvodu KoPÚ zahrnuty pouze za účelem obnovy katastrálního operátu, nebudou tedy směňovány, ani o nich nebude v rámci KoPÚ rozhodováno, dále jen „pozemky neřešené“.

Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou:

 • vlastníci řešených pozemků,
 • fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k pozemkům (zástavní práva, věcná břemena) mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena,
 • stavebník (v případě vyvolání pozemkové úpravy v důsledku stavební činnosti),
 • obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav nebo také obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, pokud jako účastníci na základě výzvy pozemkového úřadu přistoupí.

Sbor zástupců – vlastníci řešených pozemků si zvolí na úvodním jednání po dobu provádění pozemkové úpravy ze svých řad zastupující členy. Sbor zástupců spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení (PSZ), k podaným připomínkám v průběhu KoPÚ, k návrhu pozemkových úprav a uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny. Počet členů sboru (5–15) stanoví pozemkový úřad podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území. Zvoleného člena sboru nemůže zastoupit jiná osoba.

Jednotlivé etapy pozemkových úprav

 1. přípravné práce (projekční a geodetické)
 2. soupis nároků vlastníků
 3. návrh pozemkové úpravy
  3. 1) plán společných zařízení
  3. 2) návrh nového uspořádání pozemků
 4. rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ
 5. vyhotovení DKM
 6. rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
 7. vytyčení navržených pozemků
 8. realizace navržených společných zařízení

 

ad 1) Přípravné práce (projekční a geodetické)
Podrobný průzkum a rozbor území a vyhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Obnova a doplnění podrobného bodového polohového pole (PBPP). Zaměření skutečného stavu, zjišťování průběhu hranic vymezujících obvod KoPÚ.

ad 2) Soupis nároků vlastníků
Soupis všech pozemků vlastníků v daném k.ú. po listech vlastnictví dle aktuálních údajů z katastru nemovitostí. Pozemky jsou rozděleny na řešené, neřešené a mimo obvod. Pro pozemky řešené je soupis nároků vypracován podle jejich ceny, výměry a vzdálenosti. Jsou v něm uvedena omezení vyplývající z věcných břemen, zástavních práv a předkupních práv.

Pozemkový úřad svolává konzultační den k soupisu nároků, na kterém jsou řešeny případné nejasnosti. K tomuto soupisu nároků mohou vlastníci uplatnit námitky ve lhůtě určené pozemkovým úřadem. Námitky pozemkový úřad projedná se sborem zástupců případně s katastrálním úřadem. Vlastníci budou o vyřízení námitek písemně vyrozuměni.

U pozemků neřešených se vypracuje soupis nároků pouze podle výměry pozemků. Případné námitky k tomuto soupisu nároků předá pozemkový úřad katastrálnímu úřadu k rozhodnutí.

Vypracované soupisy nároků doručí pozemkový úřad ve dvou vyhotoveních všem vlastníkům současně s oznámením o vyložení soupisů nároků. Oznámení o vyložení soupisů nároků bude rovněž vystaveno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního a pozemkového úřadu a bude obsahovat informaci kdy a kde je možno nahlédnout do zpracovaných soupisů nároků.

Kritéria pro vypracování soupisu nároků (posuzování přiměřenosti návrhu KoPÚ)
Cena: jedná se o ocenění pozemků, které se použije pouze pro potřeby pozemkových úprav, nesouvisí s tržní cenou pozemku. Stanovení ceny se provede podle cenového předpisu (oceňovací vyhlášky) platného ke dni vystavení soupisu nároků. Základem pro oceňování zemědělských pozemků jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), vztažené ke skutečnému stavu v terénu. Každému kódu BPEJ je přiřazena konkrétní základní cena v korunách za m2 pozemku podle přílohy oceňovací vyhlášky bez přirážek či srážek.

Podkladem pro ocenění lesních pozemků a lesních porostů jsou údaje získané z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy poskytnutých konkrétním vlastníkem či správcem lesního pozemku.

Porosty mimo chmelnic, vinic, sadů, lesů a zahrad se oceňují pouze na žádost vlastníka pozemku, která musí být uplatněna nejpozději do konce lhůty k vyložení soupisů nároků.

Výměra: uvádí se u jednotlivých pozemků podle evidence katastrálního úřadu.

Porovnáním celkové výměry zaměřeného obvodu, zjištěné výpočtem ze souřadnic lomových bodů, se součtem výměr řešených parcel podle katastru nemovitostí se získá opravný koeficient, kterým se v soupisech nároků vynásobí celková výměra jednotlivých vlastníků tak, aby byl odstraněn rozdíl mezi skutečným stavem a stavem vedeným v katastru nemovitostí.

Pro pozemky neřešené se v soupisu nároků u těchto pozemků uvede výměra evidovaná v katastru nemovitostí a také skutečná výměra podle zaměření, které se provede v rámci pozemkových úprav. Cílem je, aby vlastníci již v této počáteční fázi řízení o pozemkových úpravách získali informaci o skutečné výměře svých pozemků. Tyto výsledky budou použity pouze pro obnovu katastrálního operátu a tvorbu DKM a budou do KN zavedeny katastrálním úřadem, nikoliv pozemkovým úřadem.

Vzdálenost: je změřena od bodu dohodnutého s vlastníky na úvodním jednání.

Další údaje uvedené v soupisech nároků:

 • údaje o vlastnících pozemků a jednotlivých podílech
 • druh pozemku slovně a číselným kódem

V případě, že nebude v katastru nemovitostí evidovaný druh pozemku odpovídat skutečnosti, bude po projednání s vlastníkem a se souhlasem příslušného orgánu státní správy v soupisu nároků uveden ten druh, který je na pozemku ve skutečnosti.

 • způsob využití nemovitostí a způsob ochrany nemovitosti

Údaje z katastru nemovitostí. Způsob využití je popis, kterým se v katastru nemovitostí rozlišuje způsob účelu užívání pozemků podle jednotlivých druhů. Způsob ochrany je popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje ochrana v oblasti památkové péče, ochrany přírody, ochrany vybraných geodetických bodů apod.

 • údaje o zástavách, věcných břemenech apod.

 

ad 3) Návrh pozemkové úpravy:
Vypracování vlastního návrhu pozemkové úpravy je rozděleno na dvě etapy:

3. 1) plán společných zařízení
3. 2) návrh nového uspořádání pozemků

3. 1) Plán společných zařízení (PSZ) – představuje jakousi polyfunkční kostru navržených opatření v území, v němž probíhají pozemkové úpravy. Do této kostry se potom nově uspořádají pozemky jednotlivých vlastníků. Prvky návrhu společných zařízení jsou zejména:

 1. opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní cesty, mostky, hospodářské sjezdy, brody,
 2. protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění,
 3. vodohospodářská opatření sloužící ke zlepšení vodních poměrů – k neškodnému odvedení povrchových vod, ochraně území před záplavami, suchem a k zadržení vody v krajině (vodní nádrže, rybníky, úpravy koryt vodních toků, odvodnění, ochranné hráze, poldry apod.),
 4. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability prostřednictvím územního systémy ekologické stability, založení, doplnění nebo obnovy trvalé vegetace, terénních úprav apod. (biokoridory, biocentra, interakční prvky; tůně, doprovodná liniová zeleň)

Pro společná zařízení se použijí nejdříve pozemky ve vlastnictví státu, potom pozemky ve vlastnictví obce a popřípadě pozemky ostatních vlastníků.

S PSZ je seznámen sbor zástupců a schválí jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Pozemkový úřad předloží zpracovaný PSZ dotčeným organizacím a správním úřadům, které se k němu do 30 dnů písemně vyjádří.

3. 2) Návrh nového uspořádání pozemků – je zpracován na základě požadavků vlastníků a zastupitelstvem obce schváleného PSZ. Nové uspořádání pozemků vlastníků je zpracovatel návrhu povinen v průběhu jeho zpracování projednávat s vlastníky a vlastníci jsou povinni se k návrhu vyjádřit a svůj souhlas, případně nesouhlas, potvrdí podpisem do soupisu nových pozemků. Pokud se vlastník ani na výzvu pozemkového úřadu v zákonem stanovené lhůtě k novému uspořádání pozemků nevyjádří, má se za to, že s novým uspořádáním souhlasí.

Pokud v pozemkové úpravě dojde ke směně pozemků, vlastníkům směňovaných pozemků budou navrženy nové pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou a vzdáleností.

Jak se přiměřenost hodnotí:

Cena je přiměřená, pokud cena navrhovaných pozemků není ve srovnání s cenou původních pozemků vyšší nebo nižší o více než 4 %.

Výměra je přiměřená, pokud rozdíl výměry původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků.

Vzdálenost je přiměřená, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %.

Snížení nebo zvýšení ceny, výměry nebo vzdálenosti nově navrhovaných pozemků nad rámec stanovených kritérií přiměřenosti, lze provést pouze se souhlasem vlastníka. Překročení kritéria ceny ve prospěch vlastníka je možné pouze tehdy, že vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující toto kritérium.

ad 4) Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ – zpracovaný návrh KoPÚ bude vystaven po dobu 30 dnů na úřední desce pozemkového úřadu, na elektronické úřední pozemkového úřadu a na úřední desce příslušného obecního úřadu. O vystavení návrhu budou účastníci řízení vyrozuměni a současně vyzváni k uplatnění námitek a připomínek; k později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Na základě případných oprávněných a věcných připomínek bude návrh upraven.

Po vystavení návrhu a případném zapracování připomínek svolá pozemkový úřad závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkové úpravy tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry řešených pozemků.

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy bude doručeno jednotlivým účastníkům řízení a jeho součástí je grafická a tabulková příloha – tj. dílčí část návrhu týkající se pouze pozemků příslušného vlastníka. Proti tomuto rozhodnutí je možnost odvolání.

ad 5) Vyhotovení DKM – Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu budou vyhotoveny geodetické podklady pro zavedení výsledků KoPÚ do KN formou obnovy katastrálního operátu – DKM. Schválený návrh pozemkových úprav je závazným podkladem pro vypracování těchto podkladů.

ad 6) Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – na základě vyhotovené DKM bude vydáno rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Proti tomuto rozhodnutí již není možné se odvolat. Poté budou nové vlastnické vztahy vyznačeny v katastru nemovitostí a bude zavedena nová DKM. Toto je poslední úkon, kterým bude správní řízení o pozemkové úpravě ukončeno.

ad 7) vytyčení navržených pozemků – po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude vlastníkům dle jejich požadavků a potřeb vytyčeno v terénu bezplatně nové uspořádání pozemků dle katastrálního zákona. Vytyčení nelze opakovaně hradit z prostředků státu.

ad 8) Realizace navržených společných zařízení
Jedná se o poslední, finančně velmi náročnou, část KoPÚ a to o výstavbu konkrétních opatření navržených ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářských a dalších opatření dle schváleného návrhu a to postupně dle naléhavosti řešení a potřeb v daném území a dle zajištění finančních prostředků. Priority realizace jednotlivých prvků společných zařízení se projednávají se sborem zástupců vlastníků.

Důležité informace na závěr

Vlastníci mají možnost nechat se zastupovat v celém průběhu pozemkových úprav nebo v jednotlivých úkonech na základě udělení plné moci (ověřené).

Rozhodnutím o přechodu nebo výměně vlastnických práv pozbývají platnosti nájemní smlouvy k pozemkům. Je poté v zájmu obou stran uzavřít nové nájemní smlouvy na nové pozemky.

Vlastník má následující rok po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí povinnost podat daňové přiznání s vyměřením daně za pozemky nově vzniklé v rámci obnoveného katastrálního operátu (nová parcelní čísla, výměry, umístění v rámci katastru).

Obec Otročín
Otročín

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Partneři

mapa