Menu
Obec Otročín
Otročín

Hřbitov

Obec Otročín jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště pro obec Otročín

Řád vydává obec Otročín po předchozím souhlasu Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 03.08.2018 vydaného pod č. j. 1479/RR/18


Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Řád veřejného pohřebiště pro obec Otročín upravuje provoz na pohřebišti v Otročíně, umístěném na pozemkové parcele č. 228/1 o výměře 5635 m2, LV č. 1 v k. ú. Otročín (dále jen „řád“).

 2. Obec Otročín, IČ: 00254860, sídlo: Otročín 48, PSČ 364 01 je provozovatelem pohřebiště (dále jen „provozovatel“).

Článek II.
Provozní doba pohřebiště

 1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

listopad – březen 8.00 hod. – 17.00 hod.
duben – říjen 8.00 hod. – 20.00 hod.

 

Článek III.
Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, kouřit a odhazovat nedopalky od cigaret, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. II. tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích a dalších nemotorových vozidlech (s výjimkou invalidních vozíků).
 6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatele pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů není dovoleno na travnatý povrch kolem hrobových míst.
 8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
 9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, tj. do kontejnerů a přistavených nádob.
 11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, bez jeho souhlasu.
 12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento Řád.
 14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 1. Provozovatel pohřebiště poskytuje následující služby:

  a) nájem hrobových míst
  b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
  c) otvírání a uzavírání prostor pohřebiště dle čl. II.
  d) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto Řádu
  e) zajišťuje likvidaci odpadů (odvoz odpadových nádob)
  f) uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst
  g) správu a údržbu areálu pohřebiště (včetně komunikací, okolní zeleně, osvětlení a vodních zdrojů)
  h) údržbu a úpravu společných hrobů
  i) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti.

  Služby b) až i) uvedené v tomto odstavci jsou zahrnuty do nájemného.

Článek V.
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

  a) předat nájemci hrobového místa na základě smlouvy o pronájmu hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  b)umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení, tj. hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. X
  c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení, s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení, vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu. Nebude-li to možné, je povinen nahradit škodu.
   
 2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 3. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li pronajímateli trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na informační tabuli veřejného pohřebiště v Otročíně a na stránkách obce Otročín www.otrocin.eu nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
 4. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu a plní své povinnosti plynoucí z údržby pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou a Řádem a povinnost oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště, pronajímatel musí prodloužit nájemci smlouvu. Návrh na prodloužení může pronajímatel odmítnout jen v případě, má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1 zákona o pohřebnictví nebo nájemce neplní své povinnosti dle § 25 odst. 4 zákona o pohřebnictví.

Článek VI.
Nájem hrobového místa na pohřebišti

 1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.
 2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného. Místo pro hrob, hrobku se zpravidla pronajímá na dobu 10 let, s prodloužením po tlecí dobu. Po uplynutí této doby je smlouva o nájmu místa na pohřebišti prodlužována na návrh nájemce podle § 25 odst. 7 zákona o pohřebnictví, jemuž svědčí právo k hrobovému místu, nebrání-li tomu důvody uvedené v § 25 odst. 4 zákona o pohřebnictví nebo nebylo-li veřejné pohřebiště zrušeno.
 3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli – provozovateli pohřebiště zejména tyto údaje:

  a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,
  b) List o prohlídce zemřelého,
  c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,
  d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
  e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
  f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,
  g) údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,
  h) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.

  Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště.
 4. Uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob nebo hrobku, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště.
 5. Nájemce hrobového místa na pohřebišti je oprávněn na základě uzavřené nájemní smlouvy nechat uložit ostatky zemřelých do hrobu na pronajatém hrobovém místě nebo do hrobky. Ukládat ostatky do hrobu na pronajatém hrobovém místě nebo do hrobky mohou pouze osoby pověřené provozovatelem pohřebiště, které mají k provozování pohřebních služeb oprávnění.
 6. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
 7. Zemře-li nájemce před uplynutím doby, na kterou bylo místo pronajato, přechází právo užívat místo na pohřebišti na osobu určenou nájemcem. Není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence pohřebiště.
 8. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
 9. Nájemné za hrobové místo sestává z úhrady za hrobové místo a úhrady za poskytované služby provozovatelem dle čl. IV tohoto Řádu.

  a) Výše ceny za nájem hrobového místa na pohřebišti se stanoví za každý i započatý m2 v souladu s platným ceníkem.
  b) Úhrada se provádí do pokladny provozovatele pohřebiště buď v hotovosti, nebo na bankovní účet provozovatele.
  c) Konkrétní výše poplatku za nájem hrobového místa a poskytování příslušných služeb je uvedena v příloze řádu pohřebiště, tj. ceníku obce Otročín.

  Ceník je přílohou Řádu.

Článek VII.
Povinnosti nájemce hrobového místa

 1. Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat následovně:

  a) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. X. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.

  Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

  b) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

  c) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení, včetně uren, jinak s nimi bude naloženo jako s věcmi opuštěnými. Pokud hrobové zařízení není na výzvu provozovatele po skončení nájmu odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka, ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů.
  d) Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
  e) Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
  f) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. VIII.
  g) Hrobová příslušenství neodstraňovat bez vědomí provozovatele pohřebiště. Taktéž nelze bez prokázání oprávněnosti provozovatelem pohřebiště hrobová příslušenství odnášet a odvážet.
  h) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v Článek II.

Článek VIII.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba určená provozovatelem pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací a otevřením hrobu nebo hrobky.
 2. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který provozovatel stanoví. Nezpopelněné a zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví (tj. doložení úmrtního listu, průvodního listu k přepravě těla zemřelého -umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce zemřelého) a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn., nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

  a) celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  b) kovové s nepropustným dnem nebo
  c) dle norem ČSN Rakve.
   
 6. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobu nebo v hrobce, není třeba k jejich přemístění v rámci hrobu, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.
 7. Do společných hrobů se ukládají ostatky osob, jejichž pohřbení musí podle § 5 zákona o pohřebnictví zajistit obec, nebo ostatky po zániku práva k hrobovému místu. Dále jsou do společného hrobu ukládány urny, po uplynutí dané doby (12 měsíců) pro úschovu.
 8. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
 9. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.

Článek IX.
Tlecí doba

 1. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek X.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

  a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 80 cm.
  b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

  Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jiným účelům než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.
   
 2. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména:

  a) respektování důstojnosti a místa
  b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  d) zajištění ochrany zeleně,

  Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
   
 3. Podmínky pro zřízení hrobky:

  a) Hloubky výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví maximálně však 260 cm.
  b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
  c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a střešní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
  i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
  l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

  Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jiným účelům než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.
   
 4. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

  a) dobu výstavby hrobky
  b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  d) podmínky používání komunikací pohřebiště
  e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  f) povinnost dozoru při výstavbě
  g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
   
 5. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

  a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  b) způsoby a cyklus revizí hrobky.

  Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
   
 6. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména:

  a) respektování důstojnosti a místa
  b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
   
 7. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek XI.
Vymezení podmínek pro dohled nad provozovatelem pohřební služby

 1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky

  a) písemnou žádost o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby, opatřenou podpisem nájemce hrobového místa a majitele hrobového zařízení, případně vypravitelem pohřbu,
  b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
  c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
  d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,
  e) osvědčení pro získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,
  f) doklad o ověření znalosti předpisů BOZP a PO,
  g) návrh na protokolování předání pracovitě před i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.
   
 2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli

  a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,
  b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.

Článek XII.
Sankce

 1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm., i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
 2. Přestupku se dopustí také osoba, která dle zákona o pohřebnictví

  a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti.
  b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře urnu s lidskými ostatky.
  c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrobku.

Článek XIII.
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti tohoto Řádu pozbývá platnosti Řád veřejného pohřebiště vydaný dne 01. 01. 2003.

Článek XIV.
Účinnost

Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2019.

Marie Šašková, starostka obce Otročín

 

Obec Otročín
Otročín

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Partneři

mapa